Spolupráce se samosprávou

1

Cíle spolupráce

V průběhu řešení našich projektů při setkávání s investory, developery i zástupci státní správy, se ukázalo, že především samosprávy obcí by měly být hybateli územního rozvoje a definovat směr růstu zástavby, její charakter a kvalitu. Developeři nebo investoři, realizující své projekty na území obcí, kteří musí postupovat s dotčenými samosprávami v souladu, což v současné době není pravidlem a mnohdy dochází nejen k vzájemným neshodám, ale i k výrazně protichůdným výsledkům oproti původním očekáváním obou stran.

Tato zjištění nás vedla k myšlence aktivní spolupráce se samosprávami obcí a k dalšímu rozšíření našich poskytovaných služeb. Pro obce jsme se stali partnery a odbornými garanty celého procesu územního developmentu. Obce se tak s naší pomocí chovají jako developeři na svém území a na svých pozemcích a už jen pasivně nereagují na snahy jiných zájmových skupin, ale sami aktivně územní vytvářejí a mění. Některé obce uvítají naši navigaci v tomto procesu třeba jen do momentu, kdy společně připravíme rozvojové území pro developera a obce již pak do výstavby dále neinvestují a projekt přebírá přicházející investor/developer. Cílem je tedy v tomto případě nastavit projekt tak, aby jeho realizace vyhovovala oběma stranám - jak obci, tak i investorovi.

2

Obsah spolupráce

 • Revize stávající územní studie lokalit určených k zástavbě či územního plánu k vytvoření takové studie
 • Návrhy variant zástavby připravené s architekty (projektanty) v kontextu strategie rozvoje obce
 • Vypracování kalkulace nákladů na vybudování infrastruktury a zástavby, příjmů z prodeje realizovaných domů/projektu a celkové ziskovosti projektu, výpočet zisku a příjmů pro obec
 • Vypracování časového plánu přípravy a realizace projektu
 • Vypracování strategie prodeje koncových nemovitostí vč. aktuální realitní rešerše
 • Management projektu (konkrétně: časový plán přípravy a realizace projektu a jeho dodržování; měsíční reporting či setkávání pracovní skupiny, koordinační role a samostatná jednání na základě plné moci při vyjednávání se zúčastněnými subjekty - zástupci veřejné správy, majiteli sousedních pozemků, vstupujícími investory, atd.)
 • Projednání projektu na rozhodujících orgánech státní správy a správců sítí, vyřízení jednotlivých stanovisek pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • Navazující jednání o odsouhlasené podobě projektu a uzavření smluv s investory a developery, právní servis
 • Sestavení požadovaných modelů vlastnictví bytů s účastí obce (varianta družstevního bydlení či městských nájemních bytů, apod.)
3

Rozvojové oblasti

V rámci rozvoje zastavitelných území obcí se zaměřujeme zejména na:

 • využití dostupných ploch uvnitř obce, jejich optimální zástavbu, popř. revitalizaci a smysluplné zahuštění („downtown“), nikoliv vznik satelitní zástavby vzdálené od intravilánu obce,
 • podporu tzv. modrozelené infrastruktury (zeleň a vegetační prvky na náměstích a v ulicích), rozšíření městských a obecních parků, sadů a zeleně, jejich propojení a pěší dostupnost,
 • spoluřešení kritických aspektů celých lokalit, jako je např. zvýšená potřeba parkovacích kapacit,
 • otevřený veřejný prostor – menší náměstíčka, zastavení s lavičkami, parky, propojené s obytnou funkcí, ulice s chodníky lemované stromy, jednoznačně rozpoznatelné centrum,
 • variabilitu bydlení (bytové domy, dvojdomy, samostatné rodinné domy),
 • udržitelnost (dopravní, energetická, odpadová) nově vnikající zástavby,
 • pokroková architektonická a technologická řešení (udržitelná architektura a moderní bytové koncepty),
 • inovativní právní formy pro podporu bydlení (např. bytová družstva) a partnerství obce s jinými institucemi k zajištění dostupného bydlení a zajištění financování pořízení bydlení, i vč. zpětného financování,
 • začlenění prvků „smart city“ (infrastruktura založená na progresivních technologiích, řešení podporující kvalitní životní prostředí a prostor, promyšlené a nadčasové územní plánování, studie a vize, fungování obce podporující pracovní příležitosti v lokalitě, kvalitu života, bydlení a volného času)
4

Naše přínosy

Obce seznamujeme s moderními trendy a udržitelnými přístupy k územnímu rozvoji a společně se samosprávami obcí konzultujeme jejich potřeby týkající se vzniku nového bydlení pro obyvatele a zajištění souvisejících služeb. Pro místní úřady také připravujeme základní rešerši realitního trhu. Na základě našich zkušeností seznamujeme zastupitelstvo s aktuálním vývojem na nemovitostním trhu, v menších obcích upozorňujeme také na problematické body, například v návaznosti na územní plány (obytné zóny, smíšené zóny, ochranná pásma, rezervy, atd.). Jsme připraveni konzultovat s místními úřady přípravu územních studií na jednotlivé lokality – spolupracujeme se subjekty, kteří se tímto zabývají. Vhodným uchopením a následným nastavením nově vznikajícího developerského projektu dokáže obec řešit rozumným způsobem vlastní rozvoj.

Seznamujeme investory se situací pro výstavbu v jednotlivých zastavitelných lokalitách obcí a požadavky místních úřadů, se kterými realizujeme schůzky. Projekty, které zpracováváme, již od prvotních fází projektu s úřady konzultujeme a zároveň kalkulujeme budoucí ziskovost projektu pro investora či obec. Projekty nastavujeme optimálně tak, aby ziskovost vždy odpovídala parametrům vhodným pro vstup investičního partnera, avšak za podmínek akceptovatelných samosprávou obce, obecními úřady a s ohledem na požadovaný rozvoj obce. Nedochází tak ke vzniku pozdějších konfliktních situací mezi obcí a investorem/developerem, kdy by obec vyvíjela snahy o zmenšení hustoty budoucí zástavby a investor by naopak usiloval o její navýšení.

5

Naše hodnoty a odpovědnost

Developeři a stavební firmy svojí činností přetvářejí krajinu a záleží na jejich společenské odpovědnosti a přístupu, jak zasadí stavbu do území, jakou ekologickou stopu za sebou zanechají a jaké technologické trendy budou následovat. Není nám lhostejné, jaké stavby a hodnoty spoluvytváříme nebo s jejich realizací pomáháme, a proto se snažíme přistupovat ke každému projektu ve všech souvislostech zodpovědně a citlivě.