Činnosti pro developery

Realitní Development je náročnou a komplexní disciplínou, zároveň ale velmi zajímavou. Nabízí možnost realizovat zisk, i vytvářet hodnoty v podobě nemovitostí a zajišťování potřeby bydlení pro obyvatelstvo. Uvědomujeme si, že investiční rozhodnutí tohoto typu vyžadují jistou míru zkušenosti a osobní odvahy. Proto je tu i společnost DEVELEOP & SERVICE Partners, která je Vám k dispozici v rámci celého procesu přípravy a realizace projektu a může být Vaším průvodcem a stabilním partnerem v neklidných vodách realitního trhu a měnícím se ekonomickém prostředí.

1

Projekt - Stavba

Každý dům byl nejdříve myšlenkou, návrhem, činností, prací a na konec hotovým dílem. Této fázi nevyhnutelně předchází série stavebně technických činností zahrnující následující úkoly a etapy:

PROJEKTOVÁNÍ - pořízení prvotní studie budoucí stavby (hmotová studie), zpracování architektonického / projekčního návrhu domů vycházejícího z územního plánu a požadavků investora, korekce návrhů obchodním oddělením zohledňující potřeby koncového zákazníka, nové trendy bydlení a moderní technologická řešení

DOKUMENTACE - zpracování dokumentace k územnímu řízení, zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy a získání pravomocného územního rozhodnutí, zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy a získání pravomocného stavebního povolení, zpracování dokumentace pro provedení stavby (prováděcí dokumentace)

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - zajištění výběrového řízení na generálního projektanta/architekta, zajištění výběrového řízení na generálního dodavatele stavby a další subdodavatele, zajištění výběrového řízení na technický dozor investora

Realizační fáze projektu si získává nejvíce pozornosti a mění dosavadní snahy v realitu. Důraz by měl být kladen nejen na kvalitu provedení stavby a použité materiály, ale i na klientský servis. Představuje řadu kritických momentů, které je zapotřebí mít na zřeteli a dostatečně se na ně připravit. Jedná se zejména o následující činnosti:

 • zajištění investorského dozoru průběhu realizace stavby
 • zajištění ocenění a provedení klientských změn
 • kontrola provádění stavby
 • kontrola fakturace dodavatelského systému
 • zajištění dokumentace skutečného provedení
 • zajištění kolaudace a převzetí stavby
 • předání stavby správci objektu
2

Marketingové aktivity

Marketingové aktivity provázejí celý proces vzniku a realizace vlastního developerského projektu. V rámci přípravy prezentace projektu jsou stěžejní následující kroky:

 • vytvoření vizualizací budoucího projektu
 • vytvoření webových stránek projektu
 • vytvoření podrobnějšího marketingového konceptu k projektu
 • stanovení nabídkových a prodejních linek projektu

Souběžně s přípravou marketingové koncepce projektu se řeší příprava konkrétních propagačních materiálů a jejich detailní podoba. Jedná se zejména:

 • vytvoření projektových karet bytů či domů dle projektové dokumentace
 • vytvoření propagační brožury projektu
 • využití dalších moderních podpůrných metod prezentace projektu, jako je např. promo video, využití dronu na zachycení lokality projektu, aj.

Po zahájení prodeje se těžiště marketingových činností překlápí do nástrojů podporujících prodej bytů či domů v projektu. Pozornost se soustřeďuje na:

 • využitím moderních metod propagace
 • využití potenciálu on-line prostředí
 • nástroje podporující PR projektu
 • SEO nástroje, PPC kampaně a vyhodnocování dat
3

Financování projektu

Zvládnutí finanční stránky projektu rozhoduje o jeho úspěšnosti. Týká se již prvotních úvah o koupi pozemku, či již připraveného projektu, jeho výtěžnosti, kapitálové náročnosti projektu, možnosti úvěrového financování, apod. Zjednodušeně lze kategorizovat zásadní činnosti v této oblasti takto:

 • vyhotovení a následné vyhodnocení dat počáteční studie pro rezidenční výstavbu
 • zhotovení a posouzení prvotní kalkulace (ekonomika ziskovosti) projektu
 • projednání získání úvěrového financování projektu od banky (developerský úvěr), administrativa související s čerpáním a splácením úvěru
 • evidence prodejů bytů, sledování cash flow, revize prvotních kalkulací dle skutečnosti
 • vedení účetnictví týkající se projektu, a pod.

Zvládnutí finanční stránky projektu rozhoduje o jeho úspěšnosti. Týká se již prvotních úvah o koupi pozemku, či již připraveného projektu, jeho výtěžnosti, kapitálové náročnosti projektu, možnosti úvěrového financování, apod. Zjednodušeně lze kategorizovat zásadní činnosti v této oblasti takto:

 • vyhotovení a následné vyhodnocení dat počáteční studie pro rezidenční výstavbu
 • zhotovení a posouzení prvotní kalkulace (ekonomika ziskovosti) projektu
 • projednání získání úvěrového financování projektu od banky (developerský úvěr), administrativa související s čerpáním a splácením úvěru
 • evidence prodejů bytů, sledování cash flow, revize prvotních kalkulací dle skutečnosti
 • vedení účetnictví týkající se projektu, a pod.
4

Právní zajištění

Mezi naše silné stránky počítáme i zajištění právní podpory celého developerského procesu a veškerých souvisejících činností. Samozřejmostí je příprava smluvní dokumentace k vlastnímu prodeji koncových nemovitostí, či posouzení smluv s dodavateli a třetími stranami. Vnímáme to jako nezbytnou součást eliminace některých rizik, které developerská činnost přináší. Korektní jednání se všemi zúčastněnými stranami či uplatňování strategie win-win pro nás nejsou jen prázdná slova, ale každodenní realita. Naše partnerská advokátní kancelář ve spojení s našimi zkušenostmi z realitních obchodů nám umožnily vytvořit standardizovanou bázi smluvní dokumentace a kritických milníků celého developerského procesu.

5

Prodejní servis

Přípravná fáze prodeje analyzuje především konkurenční prostředí projektu a stanovuje cenovou hladinu projektu, ze které se odvíjejí konkrétní ceny koncových jednotek z projektu. Konkrétně se jedná o následující postup:

 • odhad budoucí hodnoty nemovitosti v závislosti na kalkulovaných výnosech projektu
 • stanovení průměrné ceny za m2 podlahové plochy s ohledem na parametry projektu a očekávaný zisk z DP
 • průzkum, porovnání a analýza konkurenčních projektů
 • syntéza představ očekávaného zisku a dat z analýzy konkurenčního prostředí
 • přípravu souhrnného ceníku a rozklad cen k jednotlivým koncovým jednotkám

Jednání se zájemci o koupi koncové jednotky a představení projektu je jednou z klíčových činností prodeje. Cenotvorba projektu je dokončena a spouští se prodej jednotek za podpory stanovených marketingových aktivit. Postupně přichází na řadu virtuální či fyzické prohlídky koncových jednotek. Výsledkem úspěšných jednání obchodníka se zájemci jsou uzavřené smlouvy o prodeji nemovitostí a jejich převod na katastru nemovitostí. Jmenovitě se jedná o:

 • prohlídky bytů či domů, přípravu a uzavírání rezervačních smluv
 • přípravu a uzavírání smluv o budoucích kupních smlouvách a kupních smluv
 • reporting a kvartální zprávy pro investora
 • podporu zajištění úvěrového financování pro kupující
 • zajištění převodu vlastnického práva
 • fyzické předání nemovitostí novému vlastníku
6

Klientské centrum

Na základě spolupráce se subdodavateli investora pomáháme kupujícím při výběru základních standardů pro danou nemovitost. Pro tyto účely využíváme platformu klientského centra, která usnadňuje a eviduje veškerou komunikaci s kupujícím, spojenou s výběrem základního standardu nemovitosti. V rámci klientského centra jsou komunikovány:

 • katalogy standardů vybavení pro kupující
 • podklady pro realizaci základního standardu se subdodavateli stavby

Pro investory zajišťujeme kompletní servis v rámci klientských změn na kupovaných nemovitostech. V oblasti klientských změn se následně prostřednictvím klientského centra řeší:

 • možné klientské změny v nemovitostech
 • podklady pro realizaci klientských změn se subdodavateli stavby
 • kontrola provádění objednaných klientských změn
 • komunikace s klientem v podobě jedné konkrétní osoby v průběhu celého procesu klientské změny